Make your own free website on Tripod.com

 

عربيעבריתEnglish

דף ראשיעל העמותהפרויקטיםקורסיםמרכז מידעמבט לעולםגלריהצור קשר

 

רקע כללי

מטרות ויעדים

צוות המרכז

תוכניות ופעילויות

מידע לתלמיד

 

 

 


 

רקע כללי (מרכז מידע והכוונה להשכלה גבוהה)

מרכז המידע הוקם בתחילת שנת 2005 בעיר רהט ומעניק את שירותיו לכלל האוכלוסייה הבדואית בנגב, בדגש על תלמידי תיכון ונרשמים למוסדות להשכלה גבוהה. בכל שנה מסיימים תיכון כ– 2000 צעירים וצעירות ב – 14 תיכונים שונים ברחבי הנגב. מדי שנה נוסף בממוצע עוד תיכון חדש אחד בקהילה.

מרכז מידע והכוונה להשכלה גבוהה פועל להעלאת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירות וצעירים מהקהילה הבדואית בנגב וזאת על ידי מתן מידע מהימן אודות השכלה גבוהה, הכוון לימודי לבחירת מקצוע הלימודים, יריד השכלה וימים פתוחים בבתי הספר, עריכת סיורים למוסדות להשכלה גבוהה, סמינר קיץ להשכלה גבוהה ברהט, סדנאות בבתי הספר לשיפור מיומנויות הלמידה האקדמיות, סדנאות לחיזוק בנות, התמודדות עם חסמים בדרך להשכלה גבוהה ועוד. אנו מאמינים כי פועל יוצא של פעילויות אלה הינו העלאת שיעור הסטודנטים מקרב החברה הבדואית בנגב במוסדות להשכלה גבוהה ועלייה במספר המסיימים בהצלחה את לימודיהם.

* * *

החברה הבדואית-ערבית בנגב סובלת ממגוון בעיות בתחום החינוך, החל בשיעורי נשירה גבוהים מבתי הספר וכלה בשיעור נמוך של מחזיקי תארים אקדמיים. לדוגמה, אחוז האקדמאים בקרב החברה הבדואית הוא 2%; כמו כן, 41.2% מהמועמדים הערבים הנרשמים ללימודים גבוהים מתקבלים ללימודים, בניגוד ל- 65.1% מהמועמדים היהודים (רק 10% מכלל התלמידים הבדואים שמסיימים תיכון פונים להשכלה גבוהה). הסבירות של יהודים וערבים להמשיך ללימודים גבוהים היא 5:1 לטובת היהודיםCentral Bureau of Statistics et al., 1995)). כאשר מדובר בבדואים מהנגב בלבד, המצב חמור אף יותר.

אחד המכשולים העיקריים הניצבים בפני הסטודנט הערבי בדרכו ללימודים גבוהים הינה הבחינה הפסיכומטרית. נתונים מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה מצביעים על פער של יותר ממאה ועשרים נקודות בציון הפסיכומטרי הממוצע של סטודנטים ערבים ויהודים, המתקבלים לאוניברסיטאות, לטובת הסטודנטים היהודים, והמצב עוד יחמיר עם כניסת בחינה זו גם למכללות.

בשנים האחרונות נעשים מאמצים רבים לקדם את רמת החינוך של אוכלוסיה זו, ובכללם מאמצים אינטנסיביים להעלאת שיעור הסטודנטים והסטודנטיות הבדואים במוסדות להשכלה גבוהה ולהעלאת שיעור מסיימי התואר האקדמי בהצלחה.

אחד הגורמים לשיעור הרשמה הנמוך למוסדות אקדמיים ולשיעור השתלבות נמוך בשוק העבודה בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב הוא חיסרון במידע, ייעוץ והכוונה המותאמים במיוחד עבורם. צעירים רבים מודעים לחשיבותה של ההשכלה הגבוהה ומעוניינים ללמוד, אך אין בידם מידע מספיק על המוסדות האקדמיים השונים, על מסלולי הלימוד בהם, דרישות הקבלה וכן האפשרויות התעסוקתיות הנובעות ממסלולי הלימוד השונים. כמו כן, ישנה תופעה של סטודנטים רבים (כ- 66% באוכלוסיה הבדואית) המשנים את מקצוע הלימודים לאחר השנה הראשונה, דבר המעיד על בעיה בבחירת מקצוע הלימודים המתאים, אשר לעיתים נבחר משיקולים של יוקרה ולחץ משפחתי ולאו דווקא מתוך שיקולים של התאמה ויכולת המועמד. בנוסף לכך, ישנה בעייה של הארכת משך הלימודים מעבר למקובל כאשר סטודנט ערבי-בדואי לומד בממוצע שנה יותר מסטודנט יהודי. וישנה בעייה נוספת – כ- 28% מהבנות נושרות במשך לימודיהם במוסדות האקדמאיים.

הנתונים אודות סטודנטים בדואים במוסדות להשכלה גבוהה מעידים על צורך דחוף בסיוע, ליווי והכוונה של צעירות וצעירים אלה:

·        כ – 2/3 מהסטודנטים הבדואים משנים את מקצוע הלימודים במהלך הלימודים.

·        כ – 1/4 מהבנות אינן מסיימות את לימודי התואר הראשון.

·        כ – 2/3 מהסטודנטים הבדואים נכשלים בקורסי אנגלית.

·        סטודנט בדואי מבלה במוסדות להשכלה גבוהה כשנה יותר מסטודנט יהודי לתואר ראשון.

 

 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________

Created by Gehad Alafenish

 Copyright © 2008 . All Rights Reserved